Normas xerais para a proba de certificación

A proba de certificación

 • Requisito de acceso: Ter 16 ou máis anos de idade.
 • Está dispoñible tanto en galego como en castelán, de xeito que a persoa usuaria poderá seleccionar o idioma no momento de realizar a proba.
 • Consiste nun cuestionario composto por entre 60 e 70 preguntas de diferente complexidade que inclúa a avaliación das 21 competencias establecidas na estrutura do Marco galego ComDix.
  • Tipoloxía de preguntas: pregunta simple, múltiple, arrastrar, relacionar…
  • Non haberá penalización polas preguntas incorrectas.
  • Para a proba disporase dun tempo máximo de 90 minutos. A interface amosará en pantalla o tempo de exame restante. Se algunha persoa candidata non acabase a proba no tempo establecido, esta será entregada automaticamente para a súa corrección.
 • Considerarase apta aquela persoa que supere o 70% das preguntas totais. Ademais, débese superar o 60% das preguntas referentes a cada unha das 5 áreas nas probas para a certificación de nivel iniciación e intermedio.
 • Unha vez que cada persoa candidata finalice a súa proba poderá coñecer a puntuación da mesma, o seu resultado (apto/a ou non apto/a) e coñecer as preguntas erradas.
 • Non se autoriza o uso de dispositivos electrónicos nin de ningún material adicional durante o desenvolvemento das probas de certificación.
 • As persoas con discapacidade legalmente recoñecida poden pedir, na solicitude de inscrición, a adaptación ou adecuación do tempo e dos medios materiais necesarios para a realización da proba.

Correccións e reclamacións

As persoas que estean en desacordo co resultado obtido na proba, poderán reclamar, no momento de visualizar os resultados, empregando o formulario dispoñible para tal efecto. Esta reclamación poderá ser por pregunta fallada ou xeral. Tanto o proceso como a resolución da mesma será informada a través de correo electrónico.

Ao saír do entorno da proba, non hai opción de visualizar as preguntas erróneas nin de realizar unha reclamación.

Non asistencia á proba

Se non se acode á proba por algún motivo, a persoa usuaria consumirá esa convocatoria.

Se o motivo da non presentación fose xustificado, deberá enviar o xustificante correspondente a competencias-dixitais@xunta.gal

Consideraranse causas xustificadas: accidente, hospitalización, nacemento ou adopción, morte dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou primeiro de afinidade, obrigacións de carácter público ineludibles e outras que presenten igual carácter excepcional.

A persoa usuaria non poderá inscribirse nunha nova proba nun prazo de doce meses no caso de non presentación a proba sen xustificación ou dun incumprimento grave das normas, independentemente do tipo de certificación. Considéranse incumprimento grave das normas:

 • Uso de material de estudo, acceso a páxinas web non permitidas ou utilización doutros recursos que supoñan unha axuda non permitida á hora de responder as preguntas da proba.
 • Anotación ou captación das preguntas da proba que poidan filtrarse posteriormente a outras persoas.
 • Calquera comportamento sospeitoso que supoña un intento de copia ou fraude identificado pola persoa coidadora da proba.

En ningún suposto se reembolsará as taxas de exame aboadas.

Taxas de exame

En termos xerais, as probas conlevan a aplicación dunhas taxas asociadas en función do establecido no anexo I da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e taxas reguladas da Comunidade Autónoma de Galicia. O importe da taxa de inscrición nas probas de certificación serán as correspondentes ao servizo administrativo 30.42.02- Avaliación da unidade de competencia.

Con respecto ao anterior, sinalar que estarán exentas do pago as persoas con dereito a inscrición incluídas nos supostos de exención previstos no artigo 23.10 da Lei 6/2003, de taxas, prezos e exencións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.  Tamén poderán preverse convocatorias de probas de certificación dirixidas especificamente a colectivos de persoal empregado público, ou a persoal formador que colabore no contexto do proxecto de competencias dixitais, non sendo de aplicación nestes casos o pago de taxas.

O xustificante de pago da taxa correspondente aos dereitos de realización da proba, así como calquera documentación complementaria no caso de exencións, deberá presentarse por medios electrónicos a través da ligazón correspondente, utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para a comprobación da validez da copia electrónica presentada.