A proba de certificación

O Marco galego de competencias dixitais recolle a certificación como o mecanismo idóneo para medir, de forma obxectiva, o nivel de competencias dixitais.

A posible obtención dun certificado oficial é unha motivación para as persoas que participan nos diferentes plans formativos e un lugar onde poñer en práctica os coñecementos, habilidades e actitudes adquiridas para seren persoas capacitadas dixitalmente.

A proba de certificación.

A proba de certificación é unha das vías existentes para a obtención da certificación ComDix; esta consiste na superación dunha proba única que permite acreditar que unha persoa ten os coñecementos e habilidades propios do nivel de certificación ao que se presenta.

A proba de certificación para a obtención de ComDix, tanto para nivel iniciación como intermedio, comprende o contido das 21 competencias das 5 áreas de dominio. Para o nivel avanzado e especializado está recollida a opción de certificación por áreas de dominio de forma independente.

Paso a paso o día da proba.

 1. Acceso á plataforma o día da proba. Para acceder á plataforma, o día da proba, cómpre dispoñer dun usuario (número de DNI) e un contrasinal facilitado polo persoal supervisor da proba.
 2. Xerar a proba de certificación. Para xerar unha proba de certificación será necesario activar a convocatoria cun PIN, facilitado tamén pola persoa supervisora da aula.
 3. Pasos antes da primeira pregunta. A proba consiste nun cuestionario composto por entre 60 e 70 preguntas de diferente complexidade que inclúe a avaliación das 21 competencias establecidas na estrutura do Marco galego de Competencias dixitais, onde se definen os descritores de avaliación para cada competencia.

  No momento da realización da proba, a persoa aspirante pode elixir o idioma desta: galego ou castelán.

  As principais características da proba de certificación son as seguintes:

  1. Establécese un tempo máximo de 90 minutos para a súa realización, transcorrido o cal recíbese unha mensaxe de finalización de tempo e, por tanto, finalización da proba.
  2. En pantalla amósase en todo momento o tempo que resta para a finalización da proba.
  3. A tipoloxía de preguntas é variada: resposta simple, múltiple, arrastrar e soltar, relacionar...
  4. As preguntas que se contesten de forma errónea non restan puntos.
  5. Para que unha proba sexa considerada apta será preciso superar o 70% das preguntas totais e o 60% das preguntas referentes a cada unha das cinco áreas (isto último para niveis iniciación e intermedio).
  6. Durante toda a proba hai dispoñible o botón de Mostrar axuda onde se definen as pautas de como responder a pregunta segundo a tipoloxía.

No seguinte vídeo móstrase un resumo do proceso:

 

Consellos prácticos para superar con éxito a proba de certificación.